Výstavba v obci

Výstavba Nájomných bytových domov 2 x 10 b. j.

 

Po poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytových domov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava a podpory vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a nenávratného príspevku vo výške 587 980,00 € (17 713 485,48 Sk) na výstavbu 2 x 10 b. j. sme v mesiaci máji 2009 začali s výstavbou nájomných bytových domov. Cieľom projektu bolo zvýšiť počet bytových kapacít miestnych obyvateľov prostredníctvom vybudovania nájomných bytov. V mesiaci máji 2011 sa uskutočnila kolaudácia 10 b. j. Nájomný bytový dom „A“ a „B“, ktoré sme 20 záujemcom odovzdali v mesiaci septembri 2011. Obec počas celého obdobia výstavby evidovala celkom 80 žiadostí o pridelenie bytu.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vypísalo v januári 2011 už 14. ročník súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie, v ktorom boli hodnotené prihlásené súťažné návrhy bytových stavieb dokončených v roku 2011.

Poslaním súťaže je podpora rozvoja výstavby progresívnych a cenovo dostupných bytov v bytových a rodinných domoch, podpora výstavby bytov pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi, obnova bytového fondu, uplatňovanie netradičných technických a technologických riešení a propagácia kvalitných a hospodárne navrhnutých riešení bytových domov, ktoré boli dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v roku 2011, ktoré sú rozdelené do štyroch súťažných kategórií:

a) bytové domy s úsporným riešením bytov

b) rodinné domy

c) formy bývania odlišného štandardu

d) obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty

Do súťaže sa zapojila i naša obec. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 27. marca 2012 v rámci sprievodných podujatí 33. medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO/RACIOENERGIA.

Podľa štatútu súťaže odborná porota, ktorej členom bol aj zástupca ZMOS, udelila v troch kategóriách spolu 9 cien, z toho 1 mimoriadnu vecnú cenu a 6 čestných uznaní.

Na základe propozícií súťaže vypisovateľ súťaže rozhodol:

Kategória A  – bytové domy s úsporným riešením bytov

1. miesto: Mesto Senica

2. miesto: Mesto Vysoké Tatry

Obec Liptovský Ondrej

3. miesto: Mesto Zvolen

Mesto Krompachy

Obec Horný Vadičov

Ide o dva bytové domy v Hornom Vadičov, k. ú. Prostredný Vadičov. Súťažný návrh bol odbornou porotou ocenený za progresívne architektonické, dispozičné a stavebno-konštrukčné riešenie nájomných bytových domov v podhorskom prostredí vidieka s dôrazom na využitie existujúcich podmienok lokality, za racionálny návrh domu s pozdĺžne orientovaným schodiskom s optimálnym preslnením bytov, za invenčný návrh vstupného podlažia ponúkajúceho možnosti pre susedské a spoločné trávenie voľného času v poloverejnom vonkajšom priestore.

Stavby realizovala spoločnosť Pavol Harcek, s. r. o. Kysucké Nové Mesto podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval  projektant Ing. Marián Petrovič Žilina.

 

Zoznam bytov a nájomcov v Nájomnom bytovom dome A a B podľa stavu k 31.12.2017

 

 

 

 

Meniny

Streda 19. júna 2024
Dnes má meniny Alfréd,
zajtra Valéria


Galéria

viac