Zmluvy – 2015

Nájomná zmluva č. 01-2016 – Martina Cinková, Rudinská 349 31.12.2015
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 01.01.2009 – Lýdia Cabadajová 31.12.2015
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 01.01.2009 – Marta Bugáňová 31.12.2015
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 15.07.2010 – Lukáš Kašík 31.12.2015
Zmluva o nájme hrobového mesta č. 226, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Ivan Jaššo 29.12.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZSV0922201503 – ENVI – PAK, a. s. Bratislava 18.12.2015
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb – Ing. Viera Blažeková 15.12.2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-571-005-2015 – súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky – Ministerstvo vnútra SR Bratislava 09.12.2015
Dohoda č. 39-2015-§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu:“Šanca na zamestnanie“ 30.11.2015
Dohoda č. 15-25-010-53 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zák. č. 417-2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení – ÚPSVaR Žilina 24.11.2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, Oznámenie o úprave cien, Cenník prepravy a zneškodnenia odpadov VKK – T + T, a. s. Žilina 19.11.2015
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl 05.11.2015
Zmluva o dielo – Alena Jašová – VYDAVATEĽSTVO HELENA, Šaľa 03.11.2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7337102 – objekt Horný Vadičov č. 288 29.10.2015
Kúpna zmluva č. 0704788-00CRZ – Slovnaft, a. s. Bratislava 28.10.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 115, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Mária Beliančinová 12.10.2015

Dodatok č. 1-DZ221401207060101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012070601 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 – Rozpočet projektu

12.10.2015
Oznámenie o ukončení zmluvy 9100187009 – ČOM – 7214537 – SSE, a. s. Žilina 09.10.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z201512101_Z – Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obci Horný Vadičov 22.09.2015
Nájomná zmluva č. 7-2015 – CVČ Horný Vadičov 31.08.2015
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam pozemok parc. č. KN C 2857-23 k.ú. Horný Vadičov – Ján Beliančin a manželka Helena Beliančinová, Horný Vadičov 588 19.08.2015
Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a násl. Obch. zákonníka č. 513-1991 Zb. na projekt: Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obci Horný Vadičov 18.08.2015
Zmluva o dielo č. Z201512101_Z – Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obci Horný Vadičov 10.08.2015
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov v objekte č. 288 – Mgr. Katarína Pokrivková 31.07.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 76, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Anna Veselovská 23.07.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 72, sekcia C, k. ú. Horný Vadčov – Jana Svrčková 21.07.2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR 07.07.2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku – č. SITB-OO2-2015-000041-863 – Ministerstvo vnútra SR 07.07.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2015 č. 3-2015 – FK VADIČOV 03.07.2015
Zmluva o nájme bytu č. 8-652-2015 – Alžbeta Kozinová 01.07.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015 č. MK-3819-2015-2.5 na podporu realizácie projektu s názvom Aby bolo čítanie bezbolestné a radostné  25.06.2015
Dohoda o skončení nájmu – Pavol Helt 20.06.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2015 – Združenie Mariánskej mládeže Nitra 10.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Nárečie – Mgr. Katarína Balleková 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Príroda – Ing. Milan Berešík 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Osobnosti – Ing. Mikuláš Kubík 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Kultúrny a spoločenský život – Ing. Milan Berešík 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Kataster – Juraj Bukovan 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Šport – Ľubomír Cabada 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Ľudový odev; Ľudová strava; Ľudové liečiteľstvo; Ľudové zvykoslovie a zostavenie diela – Mgr. Mária Húšťavová 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Predhistorický vývoj; Dejiny do roku 1918; Erby; Pečate; Cirkevné dejiny do roku 1918 – Mgr. Michaela Kerešová 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Archeológia – Mgr. Tomáš Kopták 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola Poľnohospodárstvo – Mgr. Helena Kotvasová 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Dejiny od roku 1918 po súčasnosť; Cirkevné dejiny od roku 1918 – Mgr. Richard Lacko 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Piesňový repertoár – notovanie – Ing. Miloš Minárik 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Ľudové hudby a výber piesní – Jozef Pavlusík 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Kultúrny a spoločenský život – PhDr. Martin Priečko, PhD. 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Ľudová architektúra – PhDr. Martin Priečko, PhD. 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Remeslá a doplnkové zamestnania; Folkór – Doc. PhDr. Ivana Kontriková – Šusteková, PhD.  07.06.2016
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Folklórna skupina, výber piesní – Kamil Urbaník 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Dejiny materskej školy – Mgr. Štefan Zajac 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Osobnosti – Mgr. Štefan Zajac 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Dejiny školstva – Mgr. Štefan Zajac 07.06.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluvy zo dňa 16.01.2015 – FOMI s.r.o. Martin 15.05.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2015 č. 1-2015 – DHZ Horný Vadičov 30.04.2015
Zmluva č. 5092050064 o sprostredkovaní prístupu k počítačovej sieti Internet – Nelson Service, s.r.o. 30.04.2015
Dohoda č. 19-2015 – § 54 – VZ – o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest – ÚPSVaR Žilina 30.03.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb – Geosense SK s.r.o. 18.03.2015
Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov – GEOSENSE SK s.r.o. 18.03.2015
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 75, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Božena Brestovanská 04.03.2015
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 74, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Hermína Zajacová 02.03.2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100225082 – ČOM 7214551 – Horný Vadičov č. 392 29.01.2015
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 73, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Ing. Jana Mečiaková 19.01.2015
Zmluva o nájme bytu č. 2-652-2015 – Anna Vajdová 16.01.2015
Zmluva o dielo a licenčná zmluva – Monografia o Obci Horný Vadičov – FOMI s.r.o. Martin 16.01.2015
Zmluva o vytvorení diela so súhlasom na jeho použitie – Michal Lašut 16.01.2015
Poistná zmluva č. 57200779600 – Komplexná regenerácia centrálnej zóny v Obci Horný Vadičov – Generali Poisťovňa 16.01.2015
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 05-2014 na externý projektový manažment – Ing. Zuzana Žideková 13.01.2015
Zmluva o poskytovaní služieb 01-2015 – externý manažment – Dobudovanie centrálnej zóny v Obci Horný Vadičov – Ing. Zuzana Žideková 13.01.2015
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139198 – odberné miesto č. 4100035183 – Horný Vadičov č. 392 13.01.2015

 

Meniny

Streda 19. júna 2024
Dnes má meniny Alfréd,
zajtra Valéria


Galéria

viac