VZN A SMERNICE

Interná smernica – Plán zimnej údržby miestnych komunikácií zo dňa 16.01.2020

 

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 7/2015 – o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 o obecných poplatkoch

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Horný Vadičov a obecných komisií

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov obce Horný Vadičov

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Vadičov

 

Požiarny poriadok obce Horný Vadičov

 

Doplnok k rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove

 

Rámcová náplň činností komisií Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove

 

Štatút Obce Horný Vadičov

 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove

 

Smernica obce Horný Vadičov o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou hodnotou

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území Obce Horný Vadičov

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území obce Horný Vadičov

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o držaní psov na území Obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území Obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o dani z nehnuteľnosti a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/2015 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Vadičov

Prílohy k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2-2015 o podmienkach posktovania dotácií z prostriedkov obce Horný Vadičov

vzory propagácie obce

erb obce

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, centra voľného času zriadených na území Obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Horný Vadičov o dani z nehnuteľnosti a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Horný Vadičov č. 4/2011 o obecných poplatkoch

Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2011 o obecných poplatkoch

Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2011 o obecných poplatkoch

 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU

 

ŠTATÚT OBCE HORNÝ VADIČOV

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HORNÝ VADIČOV A OBECNÝCH KOMISIÍ

 

Zásady-hospodárenia-s-majetkom-Obce-Horný-Vadičov

 

Smernica č. 1-2010 o slobodnom prístupe k informáciám

Prílohy k Smernici o poskytovaní informácií

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2008 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch

Žiadost_o_prenajom_najomneho_bytu

Žiadost_o_prenajom_najomneho_bytu_editovateľná

Príloha č. 1 k žiadosti o byt

Príloha č. 1 k žiadosti o byt_editovateľná

Potvrdenie o príjme

Potvrdenie o príjme_editovateľné

Meniny

Utorok 28. mája 2024
Dnes má meniny Viliam,
zajtra Vilma


Galéria

viac