Stavebné konanie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie na líniovú stavbu 11479-Horný Vadičov-Košariská-Rozšírenie NNK – SSD, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie stavebné a vodoprávne konanie – SO 04 Dažďová kanalizácia – ORL – COOP Jednota, s.d. Čadca

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Jana Jeleňová, Martin

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Kolaudačné rozhodnutie – 11 401 – Horný Vadičov – Pod Lúkami-zahustenie 111-ts-h.vadicov-po.lukami- SSD, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením – Marián Čelko, Horný Vadičov

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania 10479-Horný Vadičov-Košariská-Rozšírenie NNK – SSD, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre líniovú stavbu- 11 401-Horný Vadičov-Pod Lúkami-zahustenie 111-ts-h.vadicov-pod.lukami – Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s vodoprávnym konaním – SO 04 Dažďová kanalizácia – ORL – COOP Jednota, s.d. Čadca

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí kolaudačného konania 11401-Horný Vadičov-Pol Lúkami-zahustenie 111-ts-h.vadicov-pod.lukami – SSD, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – Marián Čelko, H. Vadičov

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia – drevená chatka – Jana Jeleňová, Martin

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby – 10479 – Horný Vadičov – Košariská – Rozšírenie NNK – Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby a nariadenie ústneho pojednávania – SSD, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Peter Macúš, Radoľa

 

Oznámenie o začatí stavby – SSD, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie na stavbu STL plynovod, prípoj. STL plynovody – Jarmila Kohútová, Mária Nováková, Kysucké Nové Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – Peter Macúš, Radoľa

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania – STL Plynovod, Prípoj. STL Plynovody – Jarmila Kohútová, Mária Nováková, Kysucké Nové Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rozšírenie verejného vodovodu Horný Vadičov+vodovodné prípojky k novostavbám RD1, RD2, RD3, RD4, Elektrické prípojky pre novostavby RD1, RD2, RD3, RD4 a SO: STL Plynovod, Pripoj. STL Plynovody – Jarmila Kohútová, Mária Nováková, Kys. N. Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Rozšírenie verejného vodovodu, vodovodné prípojky k novostavbám RD1, RD2, RD3, RD4, elektrické prípojky, plynové prípojky – Jarmila Kohútová, Kys.N.Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie na stavbu RD, žumpa, elektrická prípojka, vodovodná prípojka, plynová prípojka a oporný múr – Peter Švec, Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie na líniovú stavbu 11401-Horný Vadičov-Pod Lúkami-zahustenie 111-ts-h.vadicov-pod.lukami – SSD, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania 11401 – Horný Vadičov – Pod Lúkami – zahustenie 111/ts/h.vadicov-pod.lukami – SSD, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania – Novostavba RD, žumpa, elektrická prípojka, vodovodná prípojka, plynová prípojka a oporný múr – Peter Švec, Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby – Novostavba RD, žumpa, elektrická prípojka, vodovodná prípojka, plynová prípojka a oporný múr – Peter Švec, Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 11401-Horný Vadičov – Pod Lúkami- zahustenie 111-ts-h.vadicov-pod.lukami – SSD, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – SSD, a.s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania – Peter Švec, Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie na stavbu – Drevená chatka na pozemku par. č. KN-C 2012/3 v k. ú. Horný Vadičov – Jana Jeleňová, Bjornsonova 7/90, Martin

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Jana Jeleňová, Bjornsonova 7/90, Martin

 

Rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – studne s vodovodnou prípojkou k novostavbe RD na pozemku par. č. KNC 1069/13, k. ú. Horný Vadičov – Peter Macúš, Radoľa 325

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie na stavbu – Rekreačná chata a žumpa na pozemku par. č. KNC 1069/13, k.ú. Horný Vadičov – Peter Macúš, Radoľa 325

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu: „Rekreačná chata a žumpa“ na pozemku parc. č. KNC 1069/13, v k. ú. Horný Vadičov – Peter Macúš, Radoľa 325

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu: „Vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou k rekreačnej chate“  na pozemku parc. č. KNC 1069/13, k. ú. Horný Vadičov – Peter Macúš, Radoľa č. 325

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby: Drevená chatka na pozemku parc. č. KNC 2012/2, k. ú. Horný Vadičov – Jana Jeleňová, Bjornsonova 7-/0, Martin

 

ROZHODNUTIE o umiestnení stavby FTTCH Lopušné Pažite – Dolný Vadičov – Horný Vadičov v k. ú. Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov – AnTechNet s.r.o., Ul. 1. mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby Rekreačná chata, žumpa a studňa s vodovodnou prípojkou na pozemku parc. č. KNC 1069/7 a KNC 1069/8, k. ú. Horný Vadičov, stavebník – Peter Macúš, Radoľa 325

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – Studne s vodovodnou prípojkou na pozemku KNC 2596/2, k. ú. Horný Vadičov –  Marián Čelko, Horný Vadičov 429

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie na stavbu Novostavba rodinného domu, žumpa a elektrická prípojka na pozemku parc. č. KNC 2596/3, k. ú. Horný Vadičov –  Marián Čelko, Horný Vadičov 429

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania – Drevená chatka na pozemku parc. č. KNC 2012/2, k. ú. Horný Vadičov – Jana Jeleňová, Bjornsonova 7/90,  Martin

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická prípojka – Marián Čelko, Horný Vadičov 429

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou – Marián Čelko, Horný Vadičov 429

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – na líniovú stavbu:  „FTTH Lopušné Pažite – Dolný Vadičov – Horný Vadičov“ – AnTechNet s.r.o., so sídlom 1. mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Projekt „FTTH Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov“

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby: Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická prípojka a studňa s vodovodnou prípojkou“ na pozemku č. KN-C 2596/1 a č. KN-C 2596/2 v k. ú. Horný Vadičov – stavebník – Marián Čelko, Horný Vadičov 429

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická prípojka a studňa s vodovodnou prípojkou, na pozemku č. KN-C 2596/1 a č. KN-C 2596/2 v k. ú. Horný Vadičov – Marián Čelko, Horný Vadičov 429

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie na stavbu: 9258 – HORNÝ VADIČOV – časť Podbučky, Rozšírenie NNK pre IBV, na pozemku č. KN-C 2675/1, 2809/1, 2809/2  – SSE – Distribúcia, a. s. Žilina

 

ROZHODNUTIE – Ochranné pásma letiska Žilina – určenie – Dopravný úrad Letisko M.R.Štefánika Bratislava – prevádzkovateľ Letiska Žilina – Letisková spoločnosť Žilina, a. s. Letisko, 013 41 Dolný Hričov

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – STAVEBNÉ POVOLENIE na stavbu: „Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická, vodovodná prípojka a garáž“ na pozemku parc. č. KN-C 738/2 – Ing. Martin Orieščik, ul. ČSA 1306/104, Kysucké Nové Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – STAVEBNÉ POVOLENIE na stavbu: „Novostavba rodinného domu a žumpa“ na pozemku č. KN-C 1970/76 – Ing. Roman Jantošík, ul. 1. mája 273, Kysucké Nové Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na líniovú stavbu: „9258 – Horný Vadičov – časť Podbučky, Rozšírenie NNK pre IBV“ na pozemku č. KN-C 2675/1; 2809/1; 2809/2 – PRELMONT-ELEKTRO, s.r.o. Čadca

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu: „Novostavba rodinného domu a žumpa“ na pozemku č. KN-C 1970/76, stavebník: Ing. Roman Jantošík, 1. mája 273, Kysucké Nové Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby „925 – HORNÝ VADIČOV – časť Podbučky, Rozšírenie NNK pre IBV, navrhovateľ: SSE-Distribúcia, a. s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie územného konania na stavbu: „Rekreačná chata, žumpa a studňa“  na pozemku KN-C 1069/7 a KN-C 1069/8 stavebník: Peter Macúš, Radoľa 325

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Spojenie územného konania so stavebným a oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: „Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická, vodovodná prípojka a garáž“ na pozemku č. KN-C 738/2 v k. ú. Horný Vadičov stavebníka: Ing. Martin Orieščik, bytom ul. ČSA 1306/104, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení líniovej stavby: „9258 – HORNÝ VADIČOV – časť Podbučky, Rozšírenie NNK pre IBV“ – PRELMONT – ELEKTRO, spol. s r.o. Čadca

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY : Novostavba rodinného domu a žumpa – Ing. Roman Jantošík, Ul. 1. mája 273, Kysucké Nové Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  – STAVEBNÉ POVOLENIE na stavbu: Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická a vodovodná prípojka – Marek Kuchár a manž. Patrícia Kuchárová, Clementisova 1350/45, Kysucké Nové Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení stavby: Rekreačná chata, žumpa a studňa s vodovodnou prípojku – Peter Macúš, Radoľa 325

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie – na stavbu: Horný Vadičov – Centrum: zahustenie DTS a rozšírenie NNK pre novú IBV – SSE – Distribúcia, a. s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania – Novostavba rodinného domu a žumpa na pozemku parc. č.  1970/46 – Ing. Roman Jantošík, 1. mája 273, Kysucké Nové Mesto

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie na stavbu: „Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická, vodovodná, plynová prípojka a garáž“ – na pozemku KN-C 220/6  stavebník: Miroslav Ploštica, Nesluša 963

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Kolaudačné rozhodnutie – Stavba: „Horný Vadičov – Košariská – Rek. VN č. 111 odb. Horný Vadičov“ na pozemku – líniová stavba – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavba „Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická a vodovodná prípojka“ na pozemku č. KN-C 44 v k. ú. Prostredný Vadičov stavebníkov: Marek Kuchár a manž. Patrícia Kuchárová, bytom Clementisova č. 1350/45, Kysucké Nové Mesto – spojenie územného konania so stavebným a oznámenie o začatí stavebného konania

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na líniovú stavbu: „Horný Vadičov – Centrum: Zahustenie DTS a rozšírenie NNK pre novú IBV“ – SSE – Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

 

VEREJNÁ VYHÁŠKA  – Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – „Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická, vodovodná, plynová prípojka a garáž“ – Miroslav Ploštica, Nesluša 963

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania – SSE – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – STUDNE a na odber podzemnej vody – RNDr. Matej Žiak, PhD a Mgr. Andrea Žiaková, Petzvalova 18, Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie na stavbu: Novostavba rodinného domu „Slimáčik, slamáčik, žumpa a elektrická prípojka“ – RNDr. Matej Žiak, PhD a Mgr. Andrea Žiaková, Petzvalova 18, Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby: „Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická, plynová a vodovodná prípojka, garáž“ – Miroslav Ploštica, Nesluša 963

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – STAVEBNÉ POVOLENIE na stavbu: “ Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická a vodovodná prípojka“ – Dávid Slaziník, Oščadnica 1260

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby: „Vodovod Horný Vadičov – prekládka armatúrnej šachty a vodovodu“ – SeVaK, a. s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu:  „Vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou“ – RNDr. Matej Žiak, PhD a Mgr. Andrea Žiaková

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  – Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – „Novostavba rodinného domu Slimáčik slamáčik, žumpa a elektrická prípojka“ – RNDr. Matej Žiak, PhD a Mgr. Andrea Žiaková

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Spojenie územného konania so stavebným a oznámenie o začatí stavebného konania – Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická a vodovodná prípojka na pozemku č. KNC 42 v k. ú. Prostredný Vadičov – Dávid Slaziník, Oščadnica 1260

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania – Vodovod Horný Vadičov – prekládka armatúrnej šachty a vodovodu – SeVaK, a. s. Žilina

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická, vodovodná, plynová prípojka a garáž – Miroslav Ploštica, Nesluša 963

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby rodinného domu „Slimáčik slamáčik“, žumpa, elektrická prípojka a studňa s vodovodnou prípojkou-RNDr. M. Žiak, PhD. a Mgr. A. Žiaková

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí konania o zmene – určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania – Letisková spoločnosť, a. s. Letisko, 013 41 Dolný Hričov

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania – Novostavba rodinného domu Slimáčik slamáčik – RNDr. M. Žiak, PhD. a Mgr. A. Žiaková

Meniny

Sobota 13. apríla 2024
Dnes má meniny Aleš,
zajtra Justína


Galéria

viac