Návrh VZN

Návrh dodatku č. 1-2021 k VZN č. 3-2008 – o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch

 

Dodatok č. 2_2020 k VZN č. 3_2008 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch

 

Návrh VZN č. 1_2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horný Vadičov

 

Návrh VZN č. 3-2019 o obecných poplatkoch

 

Návrh dodatku č. 1-2019 k VZN č. 7-2015 – o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Návrh VZN č. 3-2019 o obecných poplatkoch

 

Návrh VZN č. 2-2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov obce Horný Vadičov

 

Návrh VZN č. 1-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Vadičov

 

Návrh Dodatku č 2 k VZN č 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území obce Horný Vadičov

 

NÁVRH Dodatku č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2011 o obecných poplatkoch

 

NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov

 

NÁVRH VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení, CVČ zriadených na území obce Horný Vadičov

 

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č.    /2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.    /2016 o držaní psov na území obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 Prevádzkový poriadok cintorína a Domu nádeje obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území obce Horný Vadičov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o dani z nehnuteľnosti a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

VZN č. 6/2015 o  spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Horný Vadičov

 

VZN č. 5/2015 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí 

Meniny

Streda 19. júna 2024
Dnes má meniny Alfréd,
zajtra Valéria


Galéria

viac